Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden counseling, psychosociale therapie en coaching van Relatietherapie Atrium

Praktijk van Marieke Sluiters, h.o.d.n. Relatietherapiepraktijk Atrium
Adres: Sloterweg 303, 1171 VC Badhoevedorp
www.relatietherapieatrium.nl / / info@atriumrelatietherapie.nl / marieke@atriumrelatietherapie.nl
BIG registratie: 09032933930
KvK: nnb

BTW id nr: nnb
Lidmaatschap V&VN
Lidmaatschap EFT Nederland

ARTIKEL 1 – DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a.     Opdrachtgever: de persoon, personen, onderneming of instantie die gebruik maakt / maken van de diensten van Opdrachtnemer.

b.     Opdrachtnemer: Marieke Sluiters, h.o.d.n. Relatietherapiepraktijk Atrium (www.relatietherapieatrium.nl)

c.     Diensten: alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverde diensten, waaronder relatietherapie en andere vormen van begeleiding dan wel advisering in het kader van de opdracht.

d. Cliënt: de persoon / personen die deelneemt / deelnemen aan een therapie- of begeleidingstraject van welke aard ook van Opdrachtnemer, indien dit niet de opdrachtgever is. 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten met betrekking tot de te leveren / geleverde diensten. Afwijking van deze voorwaarden is alleen mogelijk indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. 

ARTIKEL 3 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst tussen partijen leidt voor opdrachtnemer uitsluitend tot een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer is gehouden  aan de Beroepscode Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige).

ARTIKEL 4 – CONTRACTDUUR EN OPZEGGING

Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op meer dan eenmaal het leveren van dezelfde Diensten, wordt deze overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.   Beide partijen kunnen te allen tijde en zonder opgaaf van reden de overeenkomst mondeling of schriftelijk opzeggen. Hiervoor geldt geen opzegtermijn.

ARTIKEL 5 – WIJZIGING VAN OVEREENKOMST

Indien blijkt dat voor een gedegen uitvoering van de Diensten wijziging van de overeenkomst noodzakelijk is, treden partijen hierover tijdig in overleg. Opdrachtnemer brengt Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Indien de wijziging financiële, kwalitatieve en/of kwantitatieve consequenties heeft, licht Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover vooraf in. 

ARTIKEL 6 – GEHEIMHOUDING

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Alle informatie die in het kader van de Diensten uitgewisseld wordt, geldt als vertrouwelijk. Opdrachtnemer zal nimmer refereren aan de opdracht zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever.

ARTIKEL 7 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

Voor zover auteurs-, merk-, handelsnaam- of andere rechten van intellectueel eigendom berusten op de door Opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, zijn en blijven deze rechten eigendom van Opdrachtnemer. Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken ten behoeve van de door Opdrachtnemer geleverde Diensten  en voor het doel waartoe deze aan de Opdrachtgever zijn verstrekt, zonder deze te vermenigvuldigen, wijzigen of aan te vullen.

Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering binnen de therapie opgedane kennis en ervaring voor andere doeleinden te gebruiken zoals bijvoorbeeld intervisie of scholingsdoeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke en herkenbare of herleidbare informatie aan derden wordt verstrekt. 

ARTIKEL 8 – BETALING

Betaling geschiedt direct na afloop van een sessie, per pinbetaling of andere digitale overboeking. Betaling vindt plaats zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook. 

Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet direct na afloop van een sessie heeft voldaan , is hij automatisch in gebreke. Opdrachtnemer kan in dat geval verdere Diensten opschorten tot het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zullen de vorderingen van de Opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn. 

ARTIKEL 9 – INCASSO

Ingeval Opdrachtnemer wordt genoodzaakt een vordering wegens niet-betaling van een factuur / facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zijn begrepen de honoraria en kosten van deurwaarders en / of advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. Vergoeding van de gemaakte kosten zoals hierboven genoemd, bedragen minimaal 15% van de hoofdsom.

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID

Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door of in verband met de tussen partijen gesloten overeenkomst en de door Opdrachtnemer in dat kader verrichte diensten, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst. 

Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 11 – ANNULERING SESSIE

Opdrachtgever kan een geplande sessie tot 24 uur voorafgaand aan die sessie kosteloos annuleren. Daarna is hij het overeengekomen bedrag verschuldigd.

Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een traject of sessie te annuleren of deelname van een Opdrachtgever te weigeren, dan wel de door Opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever zo nodig recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaalde bedrag.

ARTIKEL 12 – PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

Relatietherapie Atrium werkt conform de AVG-wetgeving. Door het aangaan van een opdrachtovereenkomst wordt door Opdrachtgever en / of Cliënt aan Opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische en digitale verwerking van verkregen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kader van de opdrachtovereenkomst. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het leveren van de overeengekomen Diensten door Opdrachtnemer en worden niet gedeeld met derden, tenzij Opdrachtgever hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend.

Relatietherapie Atrium is verplicht om persoonsgegevens te bewaren voor de duur van vijftien jaar.

ARTIKEL 13 – GESCHILLEN

Op iedere opdrachtovereenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. In geval van een geschil zal eerst door opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever worden getracht dit te beslechten. Indien dit onverhoopt niet tot een voldoende resultaat leidt, wordt dit geschil voorgelegd aan en beslecht door de geschillencommissie VVAA (Vereniging voor Artsen Automobilisten).